STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
154/2013/NĐ-CP 08/11/2013 Quy định về khu công nghệ thông tin tập trung
2
140/2013/NĐ-CP 22/10/2013 Về tổ chức và hoạt động của thanh tra Thông tin và Truyền thông
3
1378/QĐ-TTg 12/08/2013 Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đại diện của các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2020
4
90/2013/NĐ-CP 08/08/2013 Quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao
5
2255/VBHN- BTTTT 06/08/2013 Thông tư Ban hành định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2009-2010
6
2256 /VBHN- BTTTT 06/08/2013 Quyết định Ban hành quy định về việc nghiệm thu sản lượng dịch vụ viễn thông công ích và thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2008 – 2010
7
17/2013/TT- BTTTT 02/08/2013 Quy định về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã
8
72/2013/NĐ-CP 15/07/2013 Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
9
15/2013/TT-BTTTT 01/07/2013 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2012/TT-BTTTT ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
10
66/2013/NĐ-CP 27/06/2013 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Danh sách có 10/173 văn bản.
Số lượng kết quả: