FE_View_Detail

Đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020(18/07/2013)

 

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, UBND Thành phố ban hành Công văn số 5052/UBND-NC ngày 15/7/2013 về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Thành phố.

 

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, tổ chức thực hiện các kế hoạch, đề án cải cách hành chính của Thành ủy Hà Nội; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện CCHC tại cơ quan, đơn vị và ngành, lĩnh vực phụ trách gắn với việc thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 04/01/2013 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính - 2013”; hoàn thành đúng tiến độ các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo Kế hoạch ban hành văn bản quy phạm pháp luật của thành phố, thực hiện đúng quy trình xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật do thành phố ban hành; tăng cường sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng, thẩm định văn bản để nâng cao tính khả thi, loại bỏ chồng chéo, mâu thuẫn giữa các văn bản; thực hiện quy định về đánh giá tác động của văn bản quy phạm pháp luậ. Tăng cường công khai, minh bạch trong giải quyết các thủ tục hành chính. Tổ chức tiếp  nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, về thái độ, hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành công việc tại cơ quan, đơn vị, trong giao dịch với cá nhân, tổ chức, đặc biệt trong hoạt động cung cấp dịch vụ công. Triển khai hiệu quả việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

Ảnh minh họa (Nguồn: www.phapluatvn.vn)

UBND Thành phố giao Sở Tư pháp có trách nhiệm thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định; thúc đẩy công tác cải cách thủ tục hành chính của thành phố theo cơ chế một cửa liên thông, một cửa liên thông hiện đại…UBND TP Hà Nội cũng giao Văn phòng UBND Thành phố triển khai kết nối với Cổng thông tin điện tử Chính phủ, hình thành Mạng thông tin hành chính điện tử và hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu, biểu mẫu, chỉ tiêu báo cáo phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành trong quý IV năm 2013; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện gửi văn bản điện tử trong giao dịch hành chính của Thành phố.

UBND Thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thiện, báo cáo UBND Thành phố phê duyệt trong quý IV/2013 Đề án “Mô hình khung thực hiện cơ quan điện tử”; xây dựng quy định bắt buộc CBCC phải thực hiện tin học hóa trong tác nghiệp hành chính, đặc biệt là giải quyết công việc trong nội bộ cơ quan nhà nước và giao dịch hành chính với tổ chức, công dân;hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai mô hình cơ quan điện tử các cấp. 

Bích Thảo

Quay trở lại