FE_View_Detail

Rà soát quy trình, tài liệu để phục vụ đánh giá tái chứng nhận lần 2(18/07/2013)

 Ngày 16/7/2013, Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Công văn số 1038/STTTT-VP về việc rà soát quy trình, tài liệu thuộc Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại các phòng chuyên môn để chuẩn bị cho đợt đánh giá tái chứng nhận lần 2 của tổ chức đánh giá.

 

Theo đó, các phòng chuyên môn rà soát, hoàn thiện các nội dung cụ thể sau: hoàn thiện việc xây dựng yêu cầu năng lực, trách nhiệm, quyền hạn của các chức danh công việc; đánh giá thực hiện Mục tiêu chất lượng 6 tháng đầu năm; rà soát các quy trình, tài liệu hiện đang áp dụng, đề xuất danh sách các quy trình cần chỉnh sửa, bổ sung, thay đổi; nêu các kiến nghị, đề xuất (nếu có) trong quá trình xây dựng, áp dụng Hệ thống QLCL tại đơn vị. Báo cáo tổng hợp của các đơn vị gửi về Văn phòng Sở trước ngày 25/7/2013 để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo ISO của Sở.

Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của Sở được xây dựng và áp dụng vào cuối  năm 2007, được đánh giá tái chứng nhận và mở rộng phạm vi đánh giá lần thứ nhất vào tháng 7/2011. Kể từ sau đánh giá tái chứng nhận lần 1 đến nay, Hệ thống QLCL của Sở đã trải qua 02 lần đánh giá giám sát. Theo dự kiến đợt đánh giá tái chứng nhận lần 2 sẽ diễn ra vào tháng 8/2013.

n các Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02 NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, đại diện Ban Thi đua Khen thưởng Thành phố yêu cầu các đơn vị trong Cụm thi đua hoàn thiện lại nội dung báo cáo của đơn vị mình, tập trung vào đánh giá các chỉ tiêu đã đăng ký thi đua đầu năm với Thành phố.

            Tại cuộc họp, với trách nhiệm của đơn vị Cụm phó, Sở Thông tin và Truyền thông được giao xây dựng video clip về hoạt động của các đơn vị trong Cụm để báo cáo tại hội nghị, đồng thời phối hợp với Sở Y tế tổ chức hội nghị sơ kết đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm. Dự kiến hội nghị sẽ diễn ra vào ngày 02/8/2013 tại Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội.

Bích Thảo

Quay trở lại