FE_View_Detail

Xây dựng quy định xét tặng danh hiệu thi đua ngành, lĩnh vực(04/07/2013)

 

Để kịp thời tôn vinh và khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước do Thành phố phát động, Ban Thi đua Khen thưởng Thành phố vừa ban hành công văn số 118/BTĐ-NV1 ngày 27/6/2013 về việc xây dựng quy định xét tặng danh hiệu thi đua ngành, lĩnh vực.

 

Theo đó, mỗi sở ban ngành, đơn vị thuộc Thành phố xây dựng quy định xét tặng danh hiệu thi đua theo ngành, lĩnh vực cụ thể: lựa chọn tên danh hiệu phù hợp với đặc thù của từng ngành, lĩnh vực mang tính đặc trưng, ngắn gọn, dễ nhớ không trùng lặp; đối tượng tôn vinh tập trung vào đối tượng lao động trực tiếp của ngành, lĩnh vực; việc bình chọn, phát hiện do các đơn vị cơ sở bình xét, giới thiệu, do các cơ quan báo chí tuyên truyền phát hiện giới thiệu hoặc Hội đồng Thi đua Khen thưởng ngành, lĩnh vực xét chọn; cá nhân đạt danh hiệu được tặng Giấy chứng nhận và tiền thưởng theo quy định, trên cơ sở áp dụng tương tự các khoản thưởng tương ứng được quy định và ghi tên vào sổ vàng truyên thống của đơn vị và của ngành; việc biểu dương khen thưởng các cá nhân đạt danh hiệu thi đua đơn vị vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống hàng năm hoặc thời gian thích hợp do ngành quyết định; kinh phí khen thưởng được trích từ Quỹ thi đua, khen thưởng của ngành và Quỹ thi đua, khen thưởng của Thành phố.

Xem chi tiết văn bản tại đây./.

Bích Thảo

File gửi kèm:
Quay trở lại