FE_View_Detail

Tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp(02/07/2013)

  Để tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp, kịp thời chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, ngày 25/6/2013 UBND Thành phố đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp.

 

Chỉ thị nêu rõ một số cơ quan, đơn vị vẫn còn buông lỏng công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp; kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính chưa đầy đủ, chưa tuân thủ đúng quy trình về công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, nâng ngạch…dẫn đến ảnh hưởng chất lượng lượng đội ngũ công chức, viên chức, tạo nên tình trạng sách nhiễu, gây phiền hà khi giải quyết công việc cho công dân, tổ chức…

Trước thực trạng trên Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, Chủ tịch UBND các huyện, quận, thị xã, xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố có trách nhiệm: tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản liên quan đến công tác quản lý cán bộ công chức, viên chức và kỷ luật, kỷ cương hành chính cụ thể Luật Công chức, Luật Viên chức, Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg ngày 7/9/2006, Quyết định 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007, Quyết định 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007; thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; rà soát, điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc, xác định vị trí việc làm đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu công tác; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ, đưa vào áp dụng phần mềm dùng chung trong công tác quản lý, tăng cường họp, giao ban bằng hình thức trực tuyến để tiết kiệm thời gian.

Chủ tịch UBND Thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông cùng với Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế và Đô thị, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về các nội dung của Chỉ thị. 

Bích Thảo

Quay trở lại