FE_View_Detail

Đẩy mạnh việc áp dụng mô hình khung trong xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính thuộc thành phố Hà Nội(11/06/2013)

 Ngày 4/6/2013, UBND Thành phố ban hành công văn số 2557/VP-VX về việc thực hiện Thông báo số 1442/TB-BKHCN ngày 22/5/2013 của Bộ Khoa học Công nghệ về việc kết luận tại Hội nghị tổng kết hoạt động xây dựng và áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước năm 2012 và phương hướng triển khai trong thời gian tới.

 

Bên cạnh việc nêu bật được kết quả của việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 (nay là tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008), Kết luận hội nghị cũng chỉ rõ các tồn tại trong quá trình xây dựng và áp dụng Bộ tiêu chuẩn trong các cơ quan hành chính như chưa triển khai áp dụng mô hình khung của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Bên cạnh đó, vẫn còn một số cơ quan hành chính nhà nước chưa thực hiện nghiêm túc việc duy trì hệ thống quản lý chất lượng sau khi được cấp giấy chứng nhân, ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý.

          Để triển khai duy trì, áp dụng HTQLCL đúng nội dung và tiến độ quy định, Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu UBND cấp tỉnh thực hiện nội dung công việc xác định, phân loại thủ tục hành chính tại từng cơ quan trực thuộc. Đồng thời triển khai thực hiện việc xây dựng và áp dụng chung một HT QLCL theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

          Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 được xây dựng và áp dụng tại Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội từ tháng 1/2008. Đến nay sau gần 6 năm triển khai áp dụng và một lần cấp lại giấy chứng nhận phù hợp hệ thống, 44/44 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đã được xây dựng và chuẩn hóa theo quy trình ISO. Hiện tại Sở đã hoàn thiện việc xây dựng lại các quy trình theo mô hình khung do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành và đã đưa vào triển khai áp dụng trong nội bộ Sở./.

Bích Thảo

Quay trở lại