FE_View_Detail

Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch đưa thông tin về các xã miền núi, xã khó khăn đặc biệt(26/04/2013)

 

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2738/QĐ-UBND ngày 22/4/2013 về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch đưa thông tin về các xã miền núi, xã khó khăn đặc biệt giai đoạn 2012-2015.

 

Kế hoạch đưa thông tin về các xã miền núi, xã khó khăn đặc biệt, giai đoạn 2012-2015 được UBND Thành phố thông qua ngày 13/9/2012. Mục tiêu nhằm xây dựng và củng cố hệ thống thông tin truyền thông cơ sở, đảm bảo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, khoa học – kỹ thuật được đưa đến những địa bàn khó khăn nhất của Thủ đô, rút ngắn khoảng cách về thụ hưởng thông tin; thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao đời sống tinh thần của người dân địa phương.

Ban chỉ đạo do ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Trưởng ban, có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất với UBND Thành phố việc triển khai, thực hiện kế hoạch; chỉ đạo các đơn vị triển khai theo đúng kế hoạch đã đề ra; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác thực hiện của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố theo đúng tiến độ; định kỳ hoặc đột xuất báo cáo UBND Thành phố./.

Thu Hiền

Quay trở lại