FE_View_Detail

Kết luận của Thứ trưởng Trần Đức Lai tại cuộc họp Ban Quản lý Chương tình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo(22/04/2013)
 Ngày 16/04/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Thông báo số 48/TB-BTTTT về Kết luận của Thứ trưởng Trần Đức Lai tại cuộc họp Ban Quản lý Chương tình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo diễn ra ngày 04/4 vừa qua tại Bộ TT&TT. 

 

Kết luận của Thứ trưởng Bộ TT&TT tập trung vào các nội dung sau:

Về kết quả thực hiện năm 2012, Thứ trưởng yêu cầu BQL Dự án tiếp tục hoàn thiện các thủ tục thanh toán, quyết toán và bàn giao tài sản các dự án thuộc Chương trình theo quy định. Đồng thời làm việc với các đơn vị liên quan của Bộ Tài chính để hướng dẫn các thủ tục bàn giao tài sản do Bộ đầu tư từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu cho các địa phương.

Về tiến độ triển khai năm 2013, các Cục, Vụ thực hiện Chương trình nhanh chóng có văn bản đề nghị mục tiêu, phạm vi, nội dung thực hiện các dự án để Ban Quản lý dự án tổ chức xây dựng dự án (tự làm hoặc thuê tư vấn) trình Bộ phê duyệt đối với phần kinh phí Chương trình do Bộ được giao thực hiện để triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ thanh toán, quyết toán theo quy định. Nội dung dự án nào của Chương trình xây dựng xong trước thì trình Bộ phê duyệt trước, không chờ xây dựng đủ cả 3 dự án mới trình phê duyệt.

Về kế hoạch kiểm tra, giám sát: Cần hoàn thiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2013 của Ban Quản lý Chương trình, gửi xin ý kiến của các Thành viên BQL Chương trình để hoàn thiện trước khi trình Bộ phê duyệt, trong đó cần lưu ý:

- Năm 2013 nên tổ chức khoảng 5 - 6 đoàn;

- Số lượng thành viên mỗi đoàn từ 3 - 4 người;

- Thời gian và số lượng địa phương kiểm tra, giám sát: Mỗi đoàn kiểm tra khoảng 2 - 3 tỉnh; mỗi tỉnh làm việc 01 ngày. Riêng đoàn kiểm tra đối với các Bộ, ngành trung ương, thực hiện 1 đợt ít nhất 2/3 số Bộ, ngành tham gia thực hiện Chương trình.

- Nội dung kiểm tra, giám sát: Kiểm tra toàn bộ các nội dung thuộc Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở đã triển khai thực hiện trên địa bàn các tỉnh; đồng thời, kết hợp kiểm tra, khảo sát một số nội dung khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ đang triển khai trên địa bàn tỉnh.

Đối với danh sách các xã thuộc phạm vi thực hiện Chương trình MTQG: Tiếp tục rà soát hoàn chỉnh hồ sơ để báo cáo xin ý kiến Tập thể lãnh đạo Bộ trước khi trình Bộ trưởng xem xét, phê duyệt, trong đó:

- Bám sát các tiêu chí tại Quyết định số 1212/QĐ-TTg ngày05/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở, các văn bản quy phạm pháp luật về công nhận các xã thuộc tiêu chí rà soát và có mốc thời gian cụ thể để rà soát danh sách các xã thuộc phạm vi thực hiện Chương trình.

- Cần cung cấp đầy đủ các thông tin về việc xác định số xã thuộc phạm vi thực hiện Chương trình từ lúc xây dựng Chương trình để trình cấp có thẩm quyền cho đến thời điểm rà soát; phân tích rõ các tiêu chí, nguyên nhân tăng, giảm các xã trong Báo cáo trình Tập thể lãnh đạo Bộ xem xét, cho ý kiến.

Ngoài ra, Ban Quản lý Chương trình cần chỉ đạo, đôn đốc các địa phương báo cáo đúng yêu cầu và tiến độ kết quả 3 năm thực hiện chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở 2011 – 2013; Tổ chức xây dựng và ban hành Thông tư hướng dẫn tiêu chí đánh giá, giám sát và các biểu mẫu báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở giai đoạn 2012 - 2015; xây dựng kế hoạch và nội dung tập huấn cán bộ quản lý Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo cho các bộ, ngành, địa phương tham gia thực hiện Chương trình sau khi đã có đủ các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình; Đồng thời, xây dựng Đề án Thông tin tuyên truyền về Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở giai đoạn 2013 - 2015.

Tiến Thanh

Quay trở lại