FE_View_Detail

Ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2013(22/04/2013)
 Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên tryền cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015” và Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 13/12/2012 về công tác cải cách hành chính, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND vngày 15/04/2013 về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2013.

 

Kế hoạch được xây dựng nhằm mục tiêu nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của Thành phố, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kỷ cương, kỷ luật hành chính, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân. Đồng thời góp phần nâng cao nhận thức cho người dân và tổ chức trong việc thực hiện các thủ tục hành chính theo đúng quy định, tích cực tham gia các dịch vụ công, dịch vụ trực tuyến, giao dịch trên môi trường mạng, chủ động tích cực trong việc giám sát các hoạt động thực thi công vụ và kết quả thực hiện cải cách hành chính của cơ quan nhà nước.

Các nội dung của công tác thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2013 bao gồm: vai trò, tác động của cải cách hành chính đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Thành phố; các quan điểm, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và Thành phố về cải cách hành chính; tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể, đề án xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính; kết quả thực hiện hàng quý Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 04/1/2013 về thực hiện “Năm kỷ cương hành chính”; biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình và phê bình những trường hợp yếu, kém trong thực hiện cải cách hành chính.

Các hình thức tuyên truyền được áp dụng bao gồm tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên cổng thông tin điện tử của Thành phố, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị; thông tin tuyên truyền trên pano, áp phích, CD; tổ chức hội thảo, hội nghị, mở lớp tập huấn.

Theo Kế hoạch, UBND Thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các sở, ban ngành, UBND quận huyện thị xã thực hiện thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính, định kỳ quý, năm báo cáo UBND Thành phố; chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan đưa thông tin về cải cách hành chính của Chính phủ và Thành phố vào Cổng giao tiếp điện tử của Thành phố và các báo, đài thuộc Thành phố; chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức 01 lớp tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của các quận, huyện thị xã, xã phường thị trấn về nghiệp vụ công tác tuyên truyền cải cách hành chính; phát hành CD tuyên truyền theo chủ đề về công tác cải cách hành chính đến 577 xã, phường, thị trấn.

Thảo Nguyên

Quay trở lại