FE_View_Detail

Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch Ứng dụng, phát triển Công nghệ thông tin của Thành phố Hà Nội năm 2009(12/03/2008)

Download Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch Ứng dụng, phát triển Công nghệ thông tin của Thành phố Hà Nội năm 2009 tại đây.

Download Slide hội thảo hướng dẫn kế hoạch năm 2009 tại đây.

Thông tin trao đổi đề nghị liên hệ với phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Thông tin và Tuyền thông: Điện thoại: 043.7366620, Fax: 043.7366617, Email: tonghop@ict-hanoi.gov.vn.

Quay trở lại