FE_View_Detail

Cụm thi đua số II ban hành kế hoạch công tác Thi đua - Khen thưởng(17/04/2013)

 Thực hiện Kế hoạch số 261/KH-HĐTĐKT ngày 21/12//2012 của Hội đồng Thi đua Khen thưởng Thành phố về công tác thi đua khen thưởng năm 2013, phát huy thành tích đạt được năm 2012, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua khen thưởng theo chỉ thị 39-CT/TW của Bộ Chính trị, Cụm thi đua số vừa ban hành Kế hoạch số 844/KH-SYT về công tác thi đua - khen thưởng năm 2013. 

 

Các nội dung trọng tâm trong công tác thi đua khen thưởng năm 2013 của Cụm thi đua số II bao gồm: thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị mỗi đơn vị; thi đua chuyên đề thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp công tác hiệu quả, triển khai thực hiện các mô hình mới; thi đua xây dựng tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh, đạt danh hiệu thi đua xuất sắc; thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng.

 Điểm mới trong công tác thi đua khen thưởng của Cụm thi đua số II là cụm sẽ tổ chức kiểm tra chéo về công tác thi đua khen thưởng giữa các đơn vị trong Cụm có sự tham gia của Ban Thi đua Khen thưởng Thành phố. Dự kiến thời gian kiểm tra sẽ diễn ra từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2013.

 Cụm thi đua số II bao gồm 11 đơn vị thuộc khối Văn hóa - Xã hội bao gồm: Sở Y tế, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND Thành phố, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân Thành phố, Ban Dân tộc, Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng.

            Xem nội dung kế hoạch tại đây./.

Bích Thảo

Quay trở lại