FE_View_Detail

Năm chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành Thông tin và Truyền thông(18/04/2013)
 
Ngày 16/01/2013, Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 141-QĐ/BCSĐ về việc phê duyệt năm chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành Thông tin và Truyền thông
.

 Theo đó, 5 chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành Thông tin và Truyền thông được xác định gồm: trung thành với Tổ quốc, chấp hành nghiêm mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tận tâm, tận lực xây dựng ngành Thông tin và Truyền thông hội nhập, phát triển vững về chính trị tư tưởng, mạnh mẽ về kinh tế, cao về công nghệ, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; có phương pháp làm việc khoa học; tôn trọng pháp luật, kỷ cương; tận tụy, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp cùng tiến bộ. Tích cực xây dựng cơ quan đơn vị trong sạch, vững mạnh; có tinh thần học tập, cầu tiến bộ, có ý thức rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, nói đi đôi với làm, gương mẫu thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; gần gũi, tôn trọng và có trách nhiệm với nhân dân; chống mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu với tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân

            Xem chi tiết văn bản tại đây./.

Minh Khôi

File gửi kèm:
Quay trở lại