FE_View_Detail

Quyết tâm hoàn thành 5 nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông(29/03/2013)

 Thực hiện Chương trình hành động số 22/CTr-UBND ngày 29/01/2013 của UBND Thành phố về thực hiện các Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 150/KH-STTTT ngày 07/2/2013 về thực hiện Chương trình hành động của Thành phố trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.

  5 nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực TT&TT được Thành phố giao bao gồm: tuyên truyền, phổ biến thực hiện Luật Thủ đô, các giải pháp của Nhà nước và Thành phố trong điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, những sự kiện quan trọng của đất nước và quốc tế; nâng cao chất lượng các kênh chương trình, thông tin, tăng cường quản lý nhà nước đề cao vai trò và trách nhiệm của các cơ quan thông tin đại chúng, bảo đảm thông tin khách quan, trung thực, đúng định hướng, vì lợi ích của đất nước, xử lý nghiêm việc thông tin sai sự thật; nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, tăng cường nội dung của các hệ thống thông tin và các trang thông tin điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hình thức điều hành, họp trực tuyến tại các cấp, các ngành, các địa phương; phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng các tiện ích của mạng internet, đấu tranh hiệu quả với các hình thức chống phá; phát triển mạng lưới dịch vụ bưu chính viễn thông đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân và các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Nội dung kế hoạch bám sát vào việc thực hiện các nhiệm vụ trên cụ thể: hoàn thành 03 quy hoạch ngành, 05 kế hoạch về lĩnh vực công nghệ thông tin, tham mưu xây dựng và hoàn hiện 10 văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực TT&TT; hoàn thành các chỉ tiêu được UBND Thành phố giao về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước; xây dựng chỉ số ICT Index của Hà Nội; tiếp tục thực hiện quản lý, tổ chức hoạt động quảng cáo rao vặt; triển khai nghị định số 77/2012/NĐ-CP của Chính phủ về chống tin nhắn rác; định hướng phát triển các dịch vụ bưu chính viễn thông đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của Thành phố; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản đặc biệt là quản lý thông tin điện tử trên Internet, các mạng xã hội, blog cá nhân, kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng xuyên tạc, bịa đặt, gây phương hại cho đất nước…; tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn phòng VHTT quận, huyện trong việc phối hợp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản và triển khai công tác thông tin, tuyên truyền; triển khai đồng bộ, hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực báo chí, xuất bản mức độ 3 trên mạng Internet; đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về triển khai thực hiện Luật thủ đô, tuyên truyền khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng các tiện ích của mạng internet…

Bên cạnh xác định các nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực ngành, kế hoạch cũng chỉ rõ nhiệm vụ đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, tăng cường củng cố nội bộ, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, hành chính, nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về lĩnh vực TT&TT.

          Xem chi tiết nội dung kế hoạch tại đây./.

Thảo Nguyên

File gửi kèm:
Quay trở lại