FE_View_Detail

Hà Nội tăng cường kiểm tra công vụ(29/03/2013)

 Để đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ của Năm kỷ cương hành chính - 2013 và nâng cao chất lượng phục vụ công dân tổ chức, ngày 15/3/2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã ký Quyết định số 2136/QĐ-UBND về việc kiểm tra công vụ và thành lập Đoàn kiểm tra công vụ. 

  Theo Quyết định, thành phần đoàn kiểm tra công vụ của Thành phố sẽ bao gồm đại diện Sở Nội Vụ, đại diện Thanh tra Thành phố, đại diện Sở Tư pháp, đại diện Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính.

          Đoàn kiểm tra của Thành phố sẽ tập trung kiểm tra việc thực hiện các quy chế làm việc, quy trình công tác và sự chỉ đạo của các cơ quan quản lý cấp trên, việc tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính, thực hiện quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức người lao động của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, đơn vị hiệp quản của Thành phố theo phương thức kiểm tra thường xuyên, đột xuất, không báo trước.

          Thời hạn kiểm tra sẽ bắt đầu từ ngày Quyết định số 2136/QĐ-UBND được ban hành đến hết ngày 31/12/2013.

          Quyết định cũng yêu cầu các sở, ban ngành, quận huyện thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị mình quản lý để tiến hành thanh tra, kiểm tra công vụ, định kỳ báo cáo kết quả về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

          Xem chi tiết văn bản tại đây./.

Thảo Nguyên

File gửi kèm:
Quay trở lại