FE_View_Detail

Hà Nội thực hiện Chương trình công tác quý II/2012(05/04/2012)
UBND Thành phố Hà Nội vừa ra Công văn số 2088/UBND-TH ngày 28/3/2012 về việc thực hiện Chương trình công tác quý II/2012. Theo đó, trong quý II, tập thể UBND Thành phố dự kiến xem xét 23 nội dung công việc, Lãnh đạo UBND Thành phố sẽ chỉ đạo 70 nội dung công việc.

UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn và đơn vị được giao chủ trì chuẩn bị nội dung đảm bảo chất lượng và thời hạn trình UBND Thành phố. Các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về nội dung và hồ sơ trình; chủ động tiến hành đầy đủ các thủ tục lấy ý kiến, tiếp thu ý kiến của các đơn vị liên quan, hoàn chỉnh và gửi tài liệu về UBND Thành phố trước 05 ngày tổ chức phiên họp UBND Thành phố. Định kỳ hàng tháng, các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tiến hành rà soát lại các nội dung cần trình; bổ sung những vấn đề mới phát sinh, đề xuất điều chỉnh Chương trình công tác của tháng tiếp theo gửi về UBND Thành phố chậm nhất vào ngày 20 hàng tháng.

Theo Chương trình công tác, họp tập thể UBND Thành phố dự kiến thông qua 12 nội dung trong tháng 4 (01 nội dung gửi tài liệu xin ý kiến các Thành viên UBND Thành phố); 06 nội dung trong tháng 5 (01 nội dung gửi tài liệu xin ý kiến các Thành viên UBND Thành phố); 15 nội dung trong tháng 6 (01 nội dung gửi tài liệu xin ý kiến các Thành viên UBND Thành phố). Kỳ họp tập thể tháng 6 sẽ diễn ra trong 7 ngày giữa tháng, chuẩn bị phục vụ kỳ họp HĐND Thành phố vào tháng 7.

Chương trình Mục tiêu Quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2011 – 2015 do Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì báo cáo sẽ được PCT UBND Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc chủ trì quyết định vào tháng 6 và trình Thường trực Thành ủy thông qua./.

Thu Thủy

Quay trở lại