FE_View_Detail

Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo: Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước(10/11/2011)
Ngày 22/9/ 2011, liên Bộ: Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 131/2011/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo năm 2011.

Theo đó, nguồn vốn thực hiện Chương trình từ: Vốn ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, vốn vay, vốn viện trợ); Nguồn thu hợp pháp của các cơ quan, đơn vị được phép để lại sử dụng; Nguồn kinh phí đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân; Các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định tại văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Căn cứ kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao, các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc thực hiện Chương trình theo Mã số 0430; các Dự án gồm: 

Dự án 1: Tăng cường năng lực cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở - Mã số 0431. Tập trung vào các nội dung: xây dựng chương trình khung, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ và triển khai cho giảng viên; khảo sát nhu cầu bồi dưỡng cán bộ; hỗ trợ lớp bồi dưỡng ngắn hạn cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở theo chương trình khung.

Dự án 2: Tăng cường cơ sở vật chất cho thông tin và truyền thông cơ sở - Mã số 0432. Tập trung vào các nội dung: xây mới, nâng cấp trạm phát lại phát thanh, truyền hình tuyến huyện và xã; xây mới và nâng cấp đài truyền thanh xã; hỗ trợ thiết bị trạm truyền thanh thôn, bản thuộc các huyện nghèo; hỗ trợ phương tiện tác nghiệp; hỗ trợ cung cấp thiết bị thu tín hiệu, thiết bị nghe – xem và thiết bị phụ trợ cho các điểm sinh hoạt cộng đồng.

Dự án 3: Tăng cường nội dung thông tin và truyền thông về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo - Mã số 0433. Tập trung vào các nội dung: hỗ trợ sản xuất, biên tập, phát sóng chương trình truyền hình theo chuyên đề; hỗ trợ sáng tác, biên tập, in, phát hành sách chuyên đề và các ấn phẩm truyền thông phục vụ đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số; xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin điện tử phục vụ nông thôn.

Thông tư 131/2011/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 07/11/2011 và áp dụng cho việc thực hiện các dự án của Chương trình.

File gửi kèm:
Quay trở lại