FE_View_Detail

Bố trí biên chế làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở(12/09/2011)
Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa là một trong những Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011 do Thủ tướng Chính phủ ký ban hành. Với mục tiêu xây dựng và phát triển mạng lưới thông tin cơ sở, tăng cường tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho người dân miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, vùng dân tộc ít người. Trong đó, việc nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm thông tin cơ sở là nội dung quan trọng làm nên hiệu quả chương trình.

              Qua khảo sát của Bộ Thông tin và Truyền thông cho thấy đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin hiện nay ở các địa phương rất manh mún và không ổn định; hầu hết làm không chuyên trách, thiếu chuyên môn nghiệp vụ, lại không được bồi dưỡng, tập huấn… do vậy việc triển khai thông tin tại cơ sở rất yếu kém.

Thực hiện yêu cầu của Ban Bí thư về tăng cường đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở, từng bước nâng cao công tác thông tin và truyền thông cơ sở, đáp ứng yêu cầu mới đối với nhiệm vụ thông tin và tuyên truyền, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin tuyên truyền ở cơ sở. Để  nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thong tin tuyên truyền tại cơ sở, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố xem xét, bố trí chức danh cán bộ cấp xã làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, ngày 22/10/2009 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 03/2009/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH, ngày 27/5/2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động thương binh và xã hội.

Theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND Thành phố Hà Nội giao sở Nội vụ, sở Thông tin và Truyền thông, UBND các quận, huyện, thị xã nghiên cứu, đề xuất phương án bố trí biên chế cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

PV

Quay trở lại