FE_View_Detail

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA

TRUNG TÂM GIAO DỊCH CNTT - TT  HÀ NỘI


Trung tâm bao gồm Giám đốc, các Phó giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ như sau:

-    Phòng Quản trị hành chính
-    Phòng kỹ thuật, dịch vụ
-    Phòng kế hoạch tài chính
-    Phòng Kinh doanh 
-    Phòng Thông tin sự kiện
-    Phòng Hạ tầng cơ sở


Quay trở lại