FE_View_Detail

Kết quả tổng điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe – nhìn toàn quốc năm 2010(31/10/2011)
Thực hiện Quyết định số 420/QĐ-TTg ngày 31/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe – nhìn toàn quốc năm 2010, lần đầu tiên trong lịch sử phát triển của ngành Thông tin và Truyền thông, một đợt điều tra tổng thể được triển khai quy mô, toàn diện.

Theo đợt tổng điều tra này, số tỉnh thành có tỷ lệ xã có truyền dẫn cáp đồng đạt 100% là 26/63, số tỉnh thành có tỷ lệ xã có truyền dẫn cáp quang đạt 100% là 18/63; tỷ lệ xã có thuê bao Internet băng rộng bình quân cả nước đạt 87,2%; tỷ lệ hộ gia đình có điện thoại cố định bình quân cả nước là 41,7%, có máy tính cá nhân đạt 12,6%; các tỉnh, thành phố có mức độ phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và thiết bị nghe – nhìn cao như: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bà Rịa – Vũng Tàu…

Khối lượng thông tin thu thập từ cuộc tổng điều tra thống kê rất phong phú, và quy mô, phản ánh toàn diện thực trạng phổ cập dịch vụ nghe – nhìn toàn quốc. Những số liệu này sẽ góp phần hình thành nên cơ sở dữ liệu điện tử về hệ thống chính quyền từ cấp Trung ương đến cấp xã và tổ chức dân cư cấp dưới cấp xã, thiết lập danh sách các đầu mối thông tin liên lạc tương ứng, từng bước xây dựng và vận hành chính phủ điện tử của Việt Nam. Nói cách khác, số liệu góp phần xây dựng những định hướng và chính sách quan trọng phát triển ngành công nghệ thông tin và truyền thông. Chính vì vậy, để sử dụng hiệu quả những thông tin quý giá này, cần đặc biệt chú trọng công tác lưu trữ, xử lý, phân tích và vận dụng.

Trên cơ sở những số liệu thu thập được, trong thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ triển khai chương trình phần mềm phục vụ công tác thống kê hàng năm, cung cấp tới các địa phương những số liệu thống kê khoa học, bài bản để phục vụ công tác quản lý, điều hành; đồng thời giúp các cơ quan báo chí và hệ thống truyền thông cơ sở xây dựng kế hoạch đóng góp vào phát triển ngành.

Những kết quả thu được từ cuộc tổng điều tra này sẽ phục vụ trực tiếp cho việc nghiên cứu, xây dựng các chương trình, đề án phát triển ngành như: Xây dựng chương trình viễn thông công ích 2011 – 2015; Xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 – 2015; Chương trình phát triển Công nghệ thông tin – Truyền thông; Đề án phát triển thông tin, truyền thông nông thôn giai đoạn 2011 – 2020, đặc biệt là Đề án đưa Việt Nam sớm trở thành quốc gia mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông.

 

Thu Hiền

Quay trở lại