FE_View_Detail

Công tác quản lý Internet và trò chơi trực tuyến trên địa bàn Hà Nội năm 2007(08/10/2011)
Dịch vụ Internet trong năm 2007 phát triển tập trung vào phát triển dịch vụ Internet ADSL với tổng số 270.143 thuê bao, trong đó có 1.994 đại lý Internet. Nhìn chung hoạt động kinh doanh đại lý Internet và trò chơi trực tuyến trong năm 2007 trên địa bàn Hà Nội đã từng bước đi vào ổn định.

Trên địa bàn Hà Nội hiện có 04 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet chủ yếu là Buu điện Hà Nội (nay là Viễn thông Hà Nội), Tổng công ty Viễn thông Quân đội, Công ty Cổ phần Viễn thông FPT và Công ty Thông tin viễn thông điện lực. Dịch vụ Internet trong năm 2007 phát triển tập trung vào phát triển dịch vụ Internet ADSL với tổng số 270.143 thuê bao, trong đó có 1.994 đại lý Internet. Nhìn chung hoạt động kinh doanh đại lý Internet và trò chơi trực tuyến trong năm 2007 trên địa bàn Hà Nội đã từng bước đi vào ổn định.

Trên cơ sở kết quả triển khai công tác quản lý hoạt động Internet năm 2006, UBND thành phố đã ban hành văn bản số 614/UB-KT ngày 31/01/2007 về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh đại lý Internet, trò chơi trực tuyến trên địa bàn Hà Nội. Bên cạnh công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, một nhiệm vụ trọng tâm của năm 2007 trong công tác quản lý hoạt động Internet là việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về Internet và trò chơi trực tuyến đã được triển khai bài bản, đồng bộ và đã có những tác dụng tích cực. Công tác trên đã được tham gia phối hợp triển khai, chỉ đạo triển khai có hiệu quả giữa Sở Bưu chính Viễn thông, Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Văn hoá Thông tin, Thành Đoàn Hà Nội, các doanh nghiệp ISP, doanh nghiệp cung cấp trò chơi trực tuyến và nhiều Báo và Đài truyền hình Trung ương và địa phương.

 

Quay trở lại