FE_View_Detail

Hướng dẫn lập đề cương và dự toán chi tiết các hạng mục đầu tư thuộc Chương trình Ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN Thành phố Hà Nội năm 2012(08/10/2012)
Nhằm triển khai Chương trình Ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN Thành phố Hà Nội năm 2012 đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn lập đề cương và dự toán chi tiết các hạng mục đầu tư thuộc Chương trình.

Đối với các hạng mục đầu tư được giao kế hoạch tại Quyết định số 4092/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 của UBND Thành phố, các đơn vị hoàn thành lập đề cương và dự toán chi tiết, gửi về Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định trước ngày 30/10/2012. Đối với các hạng mục đầu tư được giao kế hoạch trong các đợt phân bổ tiếp theo trong năm, trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định giao kế hoạch của UBND Thành phố, đơn vị hoàn thành việc lập đề cương và dự toán chi tiết, gửi về Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định theo quy định.

Đối với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức thẩm định, thông báo kết quả thẩm định trong thời hạn 10 ngày làm việc (không bao gồm thời gian bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ).

Hồ sơ trình thẩm định gồm: Tờ trình của đơn vị được giao kế hoạch đề nghị thẩm định đề cương và dự toán chi tiết các hạng mục đầu tư; Văn bản pháp lý liên quan (Quyết định phân bổ kế hoạch hoặc Quyết định chuyển nguồn kinh phí); Bản chính đề cương và dự toán chi tiết các hạng mục đầu tư (Có chữ ký và đóng dấu của lãnh đạo đơn vị): 02 bộ.

 

Hà Phương

File gửi kèm:
Quay trở lại